Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu.

Płatność za pośrednictwem karty płatniczej
Klient, po zatwierdzeniu rezerwacji w serwisie bilety24.uk, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie tej Klient zmuszony będzie podać numer karty płatniczej. Przed jego wpisaniem należy upewnić się, czy strona jest szyfrowana, a więc jej adres zaczyna się od ‘https://’. Uwaga! Dokonując płatności za pośrednictwem karty płatniczej, należy początkowo wybrać jej typ, następnie wpisać 16-cyfrowy numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. Klient ma 15 minut na dokonanie transakcji. Po upłynięciu tego czasu rezerwacja biletów zostanie anulowana. Serwis bilety24 nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.

Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika bądź specjalnego linku, który musi następnie wydrukować we własnym zakresie. Bilet winien być drukowany na zwykłym, białym papierze w formacie A4. Wszystkie kody powinny być widoczne, w innym przypadku bilet może być nieważny. Jeden bilet uprawnia do wejścia na ściśle określone wydarzenie kulturalne tylko jedną osobę. Bilety24 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionego biletu np. jego powielanie.

 Wstęp i uczestnictwo

W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.
Klient zobowiązany jest do względnej terminowości. W przypadku spóźnienia zarządca, właściciel bądź organizator dołoży wszelkich starań, aby Klient wszedł na wydarzenie w czasie przerwy. Należy wziąć pod uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie będzie to możliwe.

Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego chyba, że organizator zezwoli inaczej. Ponadto zabrania się używania gadżetów takich jak: pióro laserowe oraz telefon komórkowy. Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów w serwisie bilety24.uk, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.

Zwroty biletów / rezerwacji 

Brak prawa do odstąpienia umowy

Bilety i Vouchery
Zasady ogólne: Bilet zakupiony w serwisie bilety24.uk stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.

Po zakupie Klient winien zweryfikować zgodność biletu z treścią złożonego zamówienia. Jeżeli bilet jest niezgodny z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielom serwisu bilety24. Błędy w treści biletów mogą skutkować odmową uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Bilety, które uległy zniszczeniu, w efekcie czego weryfikacja kodu jest niemożliwa, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Bilety24 zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.

Biletu nie można łączyć z innymi usługami, w tym usługami hotelarskimi, turystycznymi, w zakresie zakwaterowania, a także innymi towarami i produktami, tworzącymi tzn. pakiet. Wyjątek stanowi pisemna zgoda wyrażona przez przedstawicieli serwisu bilety24 bądź organizatora wydarzenia.

Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu. Bilety24 są wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje podjęte przez Organizatora, wynikłe z regulaminu wydarzenia.